Ga naar hoofdinhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE LIFESTYLE PLAN B.V.

Artikel 1. Definities
Aanbieding: iedere aanbieding, offerte en korting van Online Lifestyle Plan B.V.;
Afnemer: een (rechts)persoon met wie Online Lifestyle Plan B.V.; een Overeenkomst heeft gesloten;

Diensten: werkzaamheden die Online Lifestyle Plan B.V. verricht althans laat verrichten in opdracht van of ten behoeve van Afnemer;

Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is zoals bepaald in artikel 7:46a van het Burgerlijk Wetboek en in samenhang gelezen met artikel 7:5 van het

Burgerlijk Wetboek;

Opleiding: door of in opdracht van Online Lifestyle Plan B.V. verzorgde of georganiseerde trainingen, workshops en cursussen van een of meer dagdelen;

Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Online Lifestyle Plan B.V. en Afnemer tot de levering van een Dienst of een Product tegen betaling door Afnemer van de geldende prijs;

Online Lifestyle Plan B.V.:
Online Lifestyle Plan B.V., gevestigd aan de Bijlmermeerstraat 20b 2131 HG Hoofddorp, KvK-nummer 69854491

 

Partijen:
Online Lifestyle Plan B.V. en Afnemer

Product: Abonnementen, losse trainingen, trainings- en voedingsadviezen, blessurebehandeling, een roerende zaak, zoals supplementen, trainingsmaterialen en andere benodigdheden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanbieding, Dienst en Product van Online Lifestyle Plan B.V. en elke Overeenkomst.
2.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer worden door Online Lifestyle Plan B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod, totstandkoming Overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Online Lifestyle Plan B.V. zijn vrijblijvend en gelden voor de duur zoals daarbij is vermeld.
3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van Online Lifestyle Plan B.V. van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer.
3.3 Online Lifestyle Plan B.V. behoudt zich het recht voor een bestelling, inschrijving of opdracht van een Afnemer niet te aanvaarden, zie ook artikel 8.1.1. In dat geval zal de Afnemer hiervan per direct (schriftelijk) in kennis worden gesteld en zal een eventuele betaling voldaan door de Afnemer per omgaande worden gerestitueerd.

 

Artikel 4. Koop op afstand
4.1. Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van een koop op afstand, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.
4.2. Artikel 7:46f lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
4.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 heeft Afnemer de mogelijkheid de Koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen (herroepingstermijn). Het inroepen van de ontbinding dient te geschieden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan Online Lifestyle Plan B.V. die Online Lifestyle Plan B.V. binnen de herroepingstermijn moet hebben bereikt. De herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan Online Lifestyle Plan B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger.
4.4. Tijdens de herroepingstermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakkingsmaterialen. Afnemer zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Online Lifestyle Plan B.V. retourneren, conform de door Online Lifestyle Plan B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.5. Indien Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening. Terugzending dient te geschieden naar het adres zoals vermeld bovenaan deze algemene voorwaarden.
4.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 dient Afnemer klachten binnen bekwame tijd na de ontdekking dat het product niet aan de overeenkomst voldoet schriftelijk aan Online Lifestyle Plan B.V. te melden.

Artikel 5. Prijzen
5.1. De prijzen van een Dienst of een Product zijn inclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief eventuele transport- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Online Lifestyle Plan B.V. Online Lifestyle Plan B.V. behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.
5.2. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer zijnde een natuurlijk persoon die handelt buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf en een prijsverhoging vindt plaats binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Afnemer is gehouden de ontbinding van de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling tot prijsverhoging van Online Lifestyle Plan B.V. de ontbinding in te roepen. Indien de levering van een Dienst of Product plaatsvindt na drie maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst, is Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 6. Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden in Euro’s en uiterlijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum door overmaking op een door Online Lifestyle Plan B.V. aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.
6.2. Verrekening met vorderingen die Afnemer meent te hebben op Online Lifestyle Plan B.V. of opschorting van betalingen zijn slechts toegestaan na schriftelijke instemming van Online Lifestyle Plan B.V.
6.3. De betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Afnemer niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Online Lifestyle Plan B.V. heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente te vermeerderen met 5% in rekening te brengen.
6.4. Indien Online Lifestyle Plan B.V. overgaat tot het nemen van (buiten)gerechtelijke maatregelen, komen naast de in het vorige lid bepaalde rente de kosten van de genomen maatregelen voor rekening van Afnemer. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,=.

Artikel 7. Levering en leveringstermijn
7.1. De door Online Lifestyle Plan B.V. opgegeven leverstermijnen zijn nimmer fatale termijnen en vangen aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die benodigd zijn voor de levering door Afnemers aan Online Lifestyle Plan B.V.  ter beschikking zijn gesteld.
7.2. De levering van een Product geschiedt per (TNT) post. Indien levering per post niet mogelijk is, wordt Afnemer daarvan op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld een Product af te halen op een nader door Online Lifestyle Plan B.V. aan te wijzen adres dan wel de levering  van het Product per transportbedrijf te laten bezorgen. De transportkosten dienen door Afnemer te worden voldaan.

Artikel 8. Klachten, retouren
8.1. Klachten van Afnemer binnen acht (8) dagen na de verzending van het Product of na verlening van de Dienst dienen schriftelijk te geschieden, onder vermelding van een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het desbetreffende factuurnummer. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt iedere aanspraak van Afnemer jegens Online Lifestyle Plan B.V. inzake gebreken van het geleverde Product en de geleverde Dienst.
8.2. Indien de klacht zich richt tegen een Product, is Afnemer slechts gerechtigd het Product te retourneren aan Online Lifestyle Plan B.V. indien het Product niet is besteld of is beschadigd en slechts na schriftelijke instemming van Online Lifestyle Plan B.V. De kosten van retourzending komen voor rekening van Afnemer.
8.3. Afnemer dient in dat geval het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking aan Online Lifestyle Plan B.V. te retourneren, conform de door Online Lifestyle Plan B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Na ontvangst van het Product door Online Lifestyle Plan B.V. zal Online Lifestyle Plan B.V. zo spoedig mogelijk zorgen voor de levering van het bestelde of de vervanging van het beschadigde Product, indien Online Lifestyle Plan B.V. de klacht en de retourzending gegrond acht.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merk- en modelrechten, komen uitsluitend toe aan Online Lifestyle Plan B.V. of aan licentiegevers van Online Lifestyle Plan B.V.

9.2. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van € 5.000,=, voor iedere overtreding te vermeerderen met een boete van € 500,= voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Online Lifestyle Plan B.V. op nakoming, schadevergoeding en winstafdracht.
9.3. Afnemer is verplicht iedere inbreuk van derden op de intellectuele eigendomsrechten van Online Lifestyle Plan B.V. per direct en schriftelijk aan Online Lifestyle Plan B.V. te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke instemming van Online Lifestyle Plan B.V. op geen enkele wijze zelf, in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden.
Afnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan maatregelen die Online Lifestyle Plan B.V. neemt tegen derden die inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van Online Lifestyle Plan B.V. of haar licentiegevers.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Online Lifestyle Plan B.V. en vrijwaring
10.1. De totale aansprakelijkheid van Online Lifestyle Plan B.V. voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is behoudens eventuele dwingendrechtelijke verplichtingen uit de wet is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of van bewuste roekeloosheid van de directie van Online Lifestyle Plan B.V. In geval van opzet of roekeloosheid van de directie van Online Lifestyle Plan B.V. is de totale aansprakelijkheid van Online Lifestyle Plan B.V. beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het bedrag gelijk aan de bedongen prijs van het geleverde Product of de geleverde Dienst, exclusief omzetbelasting.
10.2. De totale aansprakelijkheid van Online Lifestyle Plan B.V. voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
10.3. Afnemer vrijwaart Online Lifestyle Plan B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van door Online Lifestyle Plan B.V. geleverde of ter beschikking gestelde Producten en Diensten, tenzij in rechte komt vast te staan dat (1) sprake is van opzet of roekeloosheid van de directie van Online Lifestyle Plan B.V. en (2) Afnemer geen enkel verwijt treft.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en risico
11.1. Geleverde Producten blijven in eigendom van Online Lifestyle Plan B.V. tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Online Lifestyle Plan B.V. geleverde Producten is verschuldigd.
11.2. Afnemer is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde Producten deugdelijk te verzekeren en tijdig de verzekeringspremies te betalen, welke verzekering op verzoek van Online Lifestyle Plan B.V. dient te worden aangetoond. De geleverde Producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1. Op deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitgesloten.

Artikel 13. Geschillenbeslechting
13.1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met en voortvloeiende uit door een Overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van Haarlem.

 

 • Bij geen gebruik in een betaalde periode heb je geen recht op vergoeding.
 • Elk lidmaatschap is persoonsgebonden.
 • Je dient er van bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’ s met zich meebrengt eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen Online Lifestyle Plan B.V., of daarbuiten voor zover onder verantwoordelijkheid van ons georganiseerd wordt, voor eigen risico genomen.
 • Je vrijwaart de Online Lifestyle Plan B.V. voor alle aanspraken van jezelf en derden in deze.
 • Als lid van Online Lifestyle Plan B.V. ben je aansprakelijk voor de door jou aangerichte schade.
 • In geval van aantoonbaar onvermogen om deel te kunnen nemen aan de trainingen, kan in overleg de geldigheidsduur worden opgeschort. Hiervoor dien je een doktersverklaring te overleggen.
 • In geval van vakantie of verzuim gaan de betalingen door tot het einde van de abonnementstermijn.
 • Wanneer jij het Online Lifestyle Plan precies volgt, garanderen wij een goed resultaat. Wanneer jij aantoonbaar alle adviezen hebt opgevolgd en nog steeds geen resultaat hebt behaald, krijg jij jouw geld terug.

Wij hanteren hiervoor de volgende voorwaarden:

 • 3-4 trainingen per week ingelogd en ingevuld op de app
 • Je hebt samen met jouw Personal Coach overlegd en het afgesproken plan gevolgd.
 • Elke week minimaal 4 dagen per 4 weken jouw voeding doorgegeven aan jouw coach
 • Minimaal de basissupplementen gebruikt
 • Elke vier weken je metingen en progressiefoto’s doorgeven
 • Onze programma’s worden opgesteld op basis voor jouw persoonlijke eigenschappen aan de hand van jouw persoonlijke doelen. Het is niet mogelijk om samen met iemand anders op 1 account het Online Lifestyle Plan te volgen.

 

 • Tussentijds stoppen kan alleen wanneer je om medische redenen jouw Online Lifestyle Plan niet kunt voortzetten. Je kunt via email klantenservice@onlinelifestyleplan.nl aanvragen om jouw account tijdelijk stop te zetten. Wij zullen jouw account dan tijdelijk blokkeren, totdat jij aangeeft weer hersteld te zijn. Je kunt jouw Online Lifestyle Plan dan gewoon weer hervatten. De verschuldigde plankosten dienen wel gewoon betaald te worden op de vooraf afgesproken termijn.

 

 

 

 

Back To Top